MLA

Homo Ludens. Russian Federation: Gosudarstvennyi Universitet Upravleniya, .

APA

Homo Ludens. Russian Federation: Gosudarstvennyi Universitet Upravleniya.

Chicago

Homo Ludens. Russian Federation: Gosudarstvennyi Universitet Upravleniya.