Natsional'nyi Tekhnichnyi Universytet "Kharkivs'kyi Politekhnichnyi Instytut". Visnyk. Avtomatyka ta Pryladobuduvannya

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Natsional'nyi Tekhnichnyi Universytet "Kharkivs'kyi Politekhnichnyi Instytut". Visnyk. Avtomatyka ta Pryladobuduvannya
Taal:
Russisch
Uitgever:
Russian Federation Bionika Media
ISSN:
2075-3594
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:2660000000038592